ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2006042 מתאריך 08/06/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5091בקשה לתוספת מעלית חיצונית וחדר מכונות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5093בקשה להיתר לשימוש חורג לחניון
רמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 06/ 5095בקשה להניית בית חד משפחתי ובריכה
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 06/ 5101התנגדות להריסת מבנה והקמת מבנה מגורים על מחצית החלקה ובקיר משותף +מרתף+חניות+ג
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5141בקשה לתוספת בניה