ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 62 מתאריך 19/02/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפוישות כללית3650/ 87/ 7פטור עבור 0.6 מקום חניה ברחוב לסקוב חיים 18
הרצליהישות כללית679/ 83/ 7תכנית בינוי מתחם קאנטרי קלאב תכנית הר/ 1581
תל אביב-יפוישות כללית3651/ 87/ 7פטור מ- 3 מקומות חניה
תל אביב-יפוישות כללית3652/ 87/ 7פטור מתקן חניה רפידים 20
הרצליהבקשה ועדה מקומית680/ 83/ 7תחנת שאיבה בדב הוז - מתחם המסילה