ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 995 מתאריך 08/09/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת השרוןתוכניתרש/ 892/ א/ 1הרחבת רח' השרף וקביעת שצ"פ לאורכו14/09/2009
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3660/ 87/ 7אישור לפי סעיף 97א',ב'