ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2008052 מתאריך 04/12/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5263סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 08/ 5269ערר על תוכנית תא/מק/3722
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5313התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג מדירת מגורים לגן ילדים
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5544התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות בניה ויחידות דיור