ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 1007 מתאריך 05/01/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בני ברקתוכניתבב/ 807תוספת שטחים למגורים03/06/2009
רמת גןתוכניתרג/ 340/ ב/ 3שימושים נוספים בבורסה14/09/2009
גבעתייםתוכניתגב/ 502בנין מגורים-הצנחנים 3003/06/2009
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 210/ התוספת שטחים לדיור מוגן26/11/2009
רמת גןתוכניתרג/ 1345"מגדל גרונר"
הרצליהתוכניתהר/ 1874/ ב/ 1מבני ציבור ברחובות אלתרמן-שמעוני03/09/2009