ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 67 מתאריך 23/12/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאאישור פרוטוקולים משנה אאישור פרוטוקולים - ועדת משנה א'
תל אביב-יפוישות כללית3664/ 87/ 7הקטנת תקן חניה רח' עזאי 40
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3665/ 87/ 7שינקין 48
בת יםבקשה ועדה מקומית490/ 89/ 7תוספת מחסן, בניה על הגג ושינויים בפרגולה