ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 1021 מתאריך 01/06/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2069/ ד"המשתלה" צפון מזרח28/04/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3255/ במיתחם ביצרון08/02/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3596מתחם ליבר29/08/2010
חולוןתוכניתח/ 499/ אאזור תעסוקה חולון - הרחבת דרכים22/12/2011