ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 78 מתאריך 04/05/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאאישור פרוטוקולים משנה אאישור פרוטוקולים - ועדת משנה א'
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3676/ 87/ 7הקטנת תקן חניה רח' שביל הפרגים 14 ת''א
בת יםישות כלליתבי/ 79/ א/ בינוי/ טופבאןתכנית בינוי מלון טופבאן בבת ים- בי/ 79/ א
תל אביב-יפוישות כלליתתא/ 2390/ תעאתכנית רח' מח''ל 24-28- תכנית בינוי פיתוח ועיצוב אדריכלי
גבעתייםבקשה ועדה מקומית463/ 8020/ 7הקטנת תקן חניה- קולנוע שביט גבעתיים