ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2010007 מתאריך 27/10/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233/ 3מושב מבטחים01/11/2012
שדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 35שכונה צפונית א', מרכז רובעי וקריית חינוך שדרות05/01/2012
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, חצבהתוכנית30/ 03/ 313הרחבת מושב חצבה
שקמים, יואב, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 312יער נועם31/08/2011
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 12פארק תעסוקה יואב
שמעונים, מרחבים, שדות נגב, תלמי ביל"ותוכנית7/ מפ/ 1013מתקן פוטו-וולטאי - מושב תלמי בילו11/01/2012
שמעונים, שער הנגב, ארזנושאארז/ 1001מתקן לטיפול בשפכים ארז
שקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ מפ/ 1003מתקן פוטו וולטאי מושב סגולה
אילתנושאאילת/ 1001תכנית אב לביוב אילת