ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2011004 מתאריך 14/03/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 4אזור כריית פוספטים אורון - צין
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 177אתר תיירות ונופש בבקעת תמנע (אזור ב')17/07/2006
תוכנית10/ 02/ 100/ 81בריכות אידוי מס' 6 - מפעלי ים המלח
אבו בסמהנושאמת/ אבו בסמהמרחב תכנון אבו בסמה
בני שמעוןתוכניתתממ/ 4/ 14/ 74תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס'74 שינוי בהוראות התכנית (ס' 9.6)27/10/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 70מגרש מס' 100, מתחם חרסה, דרך חברון באר שבע
תמר, סדום(מפעלי ים המלח)תוכנית10/ 02/ 100/ 83שאיבה והולכת מי ים המלח - פ-9
דימונה, תמרתוכנית25/ 02/ 150שדה ניסוי והדגמה של אנרגיות מתחדשות07/11/2011
שקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 75תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום - תממ/ 4/ 14 שינוי מס' 75 ישוב כפרי כרמי- קטיף27/10/2011