ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה לדיור לאומי - מחוז הדרום

מס' 2012006 מתאריך 06/05/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 7הרחבת מרכז שפירא
קרית גתתוכנית9/ 03/ 140/ 3קרית גת צפון - מתחם 03, 04