ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים

מס' 23 מתאריך 13/05/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ מפ/ 1004מתקן פוטו-וולטאי - בית שיקמה19/07/2012
בני שמעון, בית קמהתוכנית31/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי שדה גדול בית קמה
שמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ מפ/ 1043מתקן פוטו-וולטאי יכיני