ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה למיתקנים פוטו-וולטאים

מס' 25 מתאריך 08/07/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
בני שמעון, להבתוכנית31/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ להב, פנימי22/08/2012
רמת נגב, כמהיןתוכנית20/ מפ/ 1003מתקן פוטו-וולטאי מושב כמהין27/08/2012
שקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מפ/ 1009מתקן פוטו-וולטאי בשטחי משבצת מושב שורש (ליד כפר מנחם)