ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום

מס' 2004026 מתאריך 16/12/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאק/ 02/ 6093התנגדות הועדה המקומית להחלטת שמאי מכריע
שקמים, לכישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 04/ 6059התנגדות להצבת אנטנה לתקשורת סלולארית
אשקלוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאק/ 04/ 6069התנגדות לתוספת בניה בבית משותף