ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2008001 מתאריך 21/01/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 298מאגר לכיש קולחי לכיש עציון
שקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 3הרחבת היישוב אמציה24/12/2009
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 306גבעות חזן17/12/2008
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 305תכנית מתאר למזרח לכיש
שדרותתוכנית21/ 03/ 115/ 1/ אבתי ספר ממוגנים בשדרות20/02/2008
שדרות, שקמיםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 43תכנית מתאר מחוזית חלקית שינוי מס' 43 פארק שקמה16/07/2012
שקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 67תכנית מתאר מחוזית- מחוז דרום- שינוי מס' 67- ישוב כפרי חזן18/08/2008
בני שמעוןתוכניתתממ/ 4/ 14/ 69תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס' 69 - הרחבת לקיה
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 8תחנות כח עד 250 מגוואט12/10/2008
תמרתוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 4/ 1תמ"א מפורטת למערכת הולכת הגז הטבעי - מישור רותם ורמת חובב - שינוי במיקום התחנה21/07/2008