ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2008005 מתאריך 17/09/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 02/ 305/ 64מאגר מים לשפד"ן איזור בית קמה דבירה
רמת חובב, רמת נגב, שמעונים, מרחביםתוכנית19/ 02/ 110/ 29בריכות אידוי (חדשות) ברמת חובב21/01/2010
שקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 214/ 7הרחבת מתקן הנדסי - מאגר בית גוברין
להביםתוכניתדר/ 20/ מבט/ 101עיר הבהדי''ם - קרית ההדרכה של צה''ל14/07/2010
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 64/ אמאגר "קמה" למי שפד"ן