ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית

מס' 2011004 מתאריך 03/07/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 9ערר על החלטת וולקח"שפ מיום 9/5/05 הדונה בתכנית ג/ 14512
שומרון, פרדס חנה-כרכורערר על החלטת ולקחש"פ10/ חש/ 4ערר על החלטה ועדה וולקחש"פ בתכנית ש/ מק/ 1221/ א - תחנת תדלוק פרדס חנה כביש 6