ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1258 מתאריך 10/07/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית6804שינוי יעוד שטח משטח לבית קברות מוצע לשטח לאזור מגורים 5 מיוחד שכונת א-שייח