ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1293 מתאריך 25/09/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 14398מנשיה זבדה - תכנית מתאר01/12/2011
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 17928בריכת כסרא 206/08/2012
אבו בסמה, עומר, שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 15תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'01/12/2011