ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1301 מתאריך 11/10/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 56שטחים פתוחים במועצה האזורית בני שמעון