ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1368 מתאריך 01/04/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ 23/ נאתיקון גבול מגורים בנחלות10/06/2012
בני ברקתוכניתבב/ 572מתחם תעסוקה צפוני בני ברק10/06/2012
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, פארןתוכנית30/ 03/ 178/ 5הגדלת השטח למבני משק מושב פארן14/06/2012
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 146/ 3מרכז משקי צופר14/06/2012