ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים

מס' 2012020 מתאריך 06/05/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בית שמשתוכניתבש/ 160/ אתכנון שכונת מגורים חדשה בת כ- 1800 יח"ד , רמת בית שמש04/09/2012
יזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 16424תוספת 14 מגרשי מגורים, עדי29/06/2009
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 249גן לאומי נחל שורק.
זמורה, שורקות, ברנר, גדרה, גבעת ברנרתוכניתמח/ 168גן לאומי גבעות מרר
שורקותערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 52ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית בר/ 249 - נחל שורק
משגבערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 53ערר על החלטה ועדה מחוזית צפון לתכנית ג/ 16242- מחצבת חנתון
שורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 59ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז בתכנית מח/ 168 - גן לגאומי מרר
בית שמשערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 1ערר על החלטה ועדה מחוזית ירושלים בתכנית בש/ 160/ א - רמת בית שמש