ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מס' 427 מתאריך 02/07/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12014שכונה אבו שאח שינוי תכנית מתאר ג/ 7025
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 23הרחבת אתר לטיפול בפסולת תעשייתית רעילה רמת חובב26/06/2003
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעור19/12/1995
נושאמועצה ארצית/ ולנתעדיון עקרוני
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 9תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת חשמל - טורבינת גז אלון תבור.10/02/2003
נושאמועצה ארצית(2)אישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית(1)הודעות היו"ר
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתתממ/ 2/ 28תכנית מתאר מחוזית - מחוז צפון - שינוי מס' 28 - שכונת אבו שאח, שפרעם07/07/2005
חיפהתוכניתתמא/ 10/ א/ 4תכנית מתאר ארצית (חלקית) - תחנת הכח חיפה12/10/2008
חוף הכרמלתוכניתתמא/ 10/ ב/ 5/ 3תכנית מתאר ארצית חלקית - תחנת כח פנים ארצית חגית - שינוי מס' 3: תוספת מחז"מ28/10/2004
תוכניתתמא/ 22/ 1תכנית מתאר ארצית ליער וליעור - שינוי מספר 115/07/2003
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתמא/ 10/ ב/ 1תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנת כח סולארית