ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 211 מתאריך 16/06/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, צובהתוכניתמי/ 230/ בהרחבת אזור התעשיה הקיים ע"י שינוי יעוד שטח חקלאי לתעשיה - קיבוץ צובה03/10/2002
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 12568מכון טיפול שפכים מחלבת אלון תבור21/08/2002
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2087שכונת רמות - רחוב גבריאל טרק - באר שבע