ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 190 מתאריך 23/07/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית/ ולנתעדיון עקרוני
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרום23/01/2000
חבל מודיעין, רמלה, שורקותתוכניתתמא/ 31/ א/ 12תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 12 - דרך מס' 6 מדרך 1 עד דרך מס' 316/02/1995
תוכניתתמא/ 31/ א/ 16תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 16 - דרך מס' 6 בקטע מדרך 57 ועד להבות חביבה27/08/2000
תוכניתתמא/ 31/ א/ 17תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 17 - דרך מס' 6 מלהבות חביבה עד דר5ך מס' 65
ירושליםתוכניתתממ/ 1/ 47תכנית מתאר מחוזית-מחוז ירושלים-שינוי מס' 47-שכונת מי נפתוח21/04/2005
הראל, מטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 37תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 37 - מערב ירושלים
הרצליהבקשה ועדה מקומית20010230היתר בניה ברח' גלי תכלת 36 בהרצליה