ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים

מס' 2002002 מתאריך 22/01/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 32ערר על החלטת ו.מחוזית ירושלים לאישור תכנית 2909/ ג - ממילא