ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים

מס' 265 מתאריך 17/06/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, כישורתוכניתג/ 11971מדרשת כישורית22/03/2004
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 1942/ 4הקמת תחנת תידלוק ושרותי דרך, עפולה
הגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 12887תכנון מחדש והרחבת משגב עם11/05/2004
עמק חפר, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, עין החורשתוכניתעח/ 201כביש גישה לקיבוצים27/02/2006
לב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 14תוכנית צש/ 1/ 21/ 1426/08/2003
לודבקשה ועדה מקומיתלד/ ש/ 186-
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1166בקשה ועדה מקומית פת/ ש/ 1166
שקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ מק/ 2043שירותי דרל (תחנת תדלוק) - מושב איתן