ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 224 מתאריך 28/07/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 8004שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תדילוק, פקיעין12/09/2002