ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מס' 431 מתאריך 05/11/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טבריהתוכניתג/ 11704מרום גנוסר, טבריה04/02/2002
תוכניתתמא/ 13/ 2/ נמל - יפותכנית מתאר ארצית -שינוי מס' 2- נמל יפו15/07/2003
נושאמועצה ארצית(2)אישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית(1)הודעות היו"ר
תוכניתתמא/ 32/ בתכנית מתאר ארצית 32-שינוי ב - אתר גפ"ם מוצע באזור המרכז
תוכניתתמא/ 37תכנית מתאר ארצית לגז טבעי21/03/2001
תוכניתתמא/ 13 חופי מפרץ אילתתכנית מתאר ארצית - חופי מפרץ אילת07/07/2005
תוכניתתממ/ 5/ 2תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקון30/10/2007
חוף הכרמלתוכניתתמא/ 10/ ב/ 5/ 3תכנית מתאר ארצית חלקית - תחנת כח פנים ארצית חגית - שינוי מס' 3: תוספת מחז"מ28/10/2004
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 40תממ דרום - שינוי מס' 40 - מבנים יבילים ארעיים לשירותים חיוניים22/04/2004
תוכניתתמא/ 10/ ג/ 6רצועת קווי חשמל 400 ק"ו מהשרון לגליל המזרחי ותחמ"ג באזור הגליל המזרחי