ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 200 מתאריך 17/12/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גזר, זמורה, שורקות, ברנר, מזכרת בתיה, קרית עקרוןתוכניתמח/ 99כביש מס' 411 קטע משמר דוד.13/03/2003
גזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 12אתר ההנצחה לחיל ההנדסה.16/06/2003
הרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1970כפר שמריהו מזרח
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית/ ולנתעדיון עקרוני
תוכניתתמא/ 4/ 2/ א/ 1תכנית מתאר ארצית -שינוי מס' 1- הקמת מתקן לטיהור שפכים בנתב"ג10/02/2003