ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים

מס' 272 מתאריך 16/12/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 843/ אשינוי במערך יעודי הקרקע ותוספת 12 מגרשים חדשים - מושב שורש
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11491תל עדשים05/05/2003
הגלבוע, הגילבוע, פרזוןתוכניתג/ גל/ מק/ 37שינוי יעוד למגורים, פרזון
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13119תכנית מתאר לכפר נין03/11/2005
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 105/ אמזרח תל-מונד05/01/2012
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבת הקיבוץ בניית 138 יח"ד.22/07/2003
דרום השרון, גבעת ח"ןתוכניתשד/ 90/ 18כביש עוקף גבעת חן שינוי יעוד קרקע מחקלאית לדרך, קביעת קוי בנין לדרך המוצעת.30/12/2004
שקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 2מושב אמציה22/07/2003