ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מס' 433 מתאריך 07/01/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 12821שיקום מחפורת תל-עדשים05/05/2003
נושאמועצה ארצית/ ולנתעדיון עקרוני
תוכניתתמא/ 34תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)15/07/2003
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 9תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת חשמל - טורבינת גז אלון תבור.10/02/2003
נושאמועצה ארצית(2)אישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית(1)הודעות היו"ר
תוכניתתמא/ 34/ בתכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים
תוכניתתמא/ 16תכנית מתאר ארצית -סילוק אשפה11/09/1989
תוכניתתממ/ 5/ 3תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון23/05/2005
תוכניתתממ/ 6תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה
תוכניתתמא/ 4/ 2/ א/ 1תכנית מתאר ארצית -שינוי מס' 1- הקמת מתקן לטיהור שפכים בנתב"ג10/02/2003
עמק חפר, בת חפרתוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 4דרך מס' 5714 בחציית דרך מס' 6(בת חפר)10/02/2003