ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 275 מתאריך 06/02/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכניתמק/ 6/ 2005/ השינוי יעוד שטח משטח מבני ציבור לדרך חדשה לשם הרחבת דרך מאושרת - גבעת בית הכרם08/05/2003
עפולהתוכניתג/ 302מתאר -עפולה26/06/2003