ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית

מס' 2003001 מתאריך 20/01/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רחובותערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 4על סרוב תכנית רח/ מק/ 2111/ 3/ א
ראשון לציוןערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 5על סרוב תכנית רצ/ ש/ 880
משגבערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 8על סרוב תכנית ג/ 10903 צורית גילון
ערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 14על סרוב בקשה לשימוש חורג בתכנית ק/ ש/ 20