ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 296 מתאריך 24/04/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גזר, משמר דודתוכניתגז/ 11/ 12אתר ההנצחה לחיל ההנדסה.16/06/2003