ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מס' 437 מתאריך 20/05/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, הוד השרון, פתח תקוה, קסם, ג'לג'וליהתוכניתתממ/ 3/ 10תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 10- נחל ירקון30/04/2008
נושאמועצה ארצית(2)אישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית(1)הודעות היו"ר
תוכניתתמא/ 36/ בתכנית מתאר ארצית לתקשורת - מתקני שידור גדולים
תוכניתתמא/ 12תכנית מתאר ארצית למפעלי תיירות ונופש
תוכניתתממ/ 5/ 2תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקון30/10/2007
ירושליםתוכניתתממ/ 1/ 48רמת רחל27/01/2005
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתמא/ 10/ ב/ 1תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנת כח סולארית
תוכניתתמא/ 37/ גתכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי קטע דור חגית (ע"פ שינוי מס' 1 לתמא)01/08/2004
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 1תמ"א - שינוי מס' 1 לתמ"א 37/א/1- למערכת הולכת גז טבעי בקטע סמוך לישוב בית פלט12/02/2004