ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 219 מתאריך 09/09/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
נושאמת/ רהטמרחב תכנון רהט.
נושאמת/ שמעוניםמרחב תכנון שמעונים.
נושאמת/ תמר-הערבה התיכונהמרחב תיכנון תמר-הערבה התיכונה.
תוכניתתממ/ 5/ 3תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון23/05/2005
חבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ א/ 1תמ"מ דרום שינוי מס' 14 א' 1 מסילת הברזל עין יהב מבואות אילת - 2 קטעים27/05/2004
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 40תממ דרום - שינוי מס' 40 - מבנים יבילים ארעיים לשירותים חיוניים22/04/2004