ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 323 מתאריך 21/07/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 308מגרש מגורים לבן / בת במושב גן שומרון.14/09/2003
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 103/ 5מבנה משק - קיבוץ דביר04/09/2003