ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 224 מתאריך 27/01/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, נוה אילןתוכניתמי/ 133/ דשכונת מגורים חדשה בנוה אילן14/12/2004
הגליל המזרחי, יזרעאלים, מבוא העמקים, אל בטוף, משהד, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13192תכנית מתאר לרומת אל הייב08/06/2005
מנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ מק/ 36תחנת תידלוק מנשה - אלונה10/09/2007
פתח תקוהתוכניתפת/ 2000/ 19/ 4אגד בתי עלמין הירקון13/10/2009
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
תוכניתתממ/ 5/ 3תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון23/05/2005
מטה יהודה, נוה שלוםתוכניתתממ/ 1/ 13/ אתכנית מתאר מחוזית - מחוז ירושלים- שינוי מס' 13/א -הרחבת נווה שלום15/04/2004
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית לאתרים להתפלת מי ים01/08/2004