ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 348 מתאריך 23/09/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 46אתר אזורי למחזור ולהטמנת פסולת יבשה - דודאים16/11/2003
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 57הוספת מגרש תעשיה באזור התעשיה באר טוביה16/11/2003