ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 358 מתאריך 01/12/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב השרון, עין שרידתוכניתצש/ מק/ 9/ 21/ 24.15/04/2007