ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 226 מתאריך 17/02/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, כסלוןתוכניתמי/ 829הגדרת תחום שטח הפיתוח וקביעת הוראות ומגבלות בניה חדשות - מושב כסלון.
מטה יהודה, מחסיהתוכניתמי/ 978הקמת תחנת תידלוק, בנין מסחרי ואולם ארועים - מושב מחסיה.23/11/2005
תוכניתתממ/ 5/ 3תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון23/05/2005
מטה יהודה, מחסיהתוכניתתממ/ 1/ 49תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים, שינוי מס' 49: מחסיה - אזור תעסוקה