ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית

מס' 2003004 מתאריך 22/12/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בקעת בית הכרםערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 11על סרוב תכנית ג/ 11923
מבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 3על סרוב תכנית ג/ 10922 כפר כנא
ראשון לציוןערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 5על סרוב תכנית רצ/ ש/ 880
ראשון לציוןערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 16על סרוב ולק"חשפ לאשר תכנית רצ/ ש/ 576
ערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 7על סרוב תכנית ש/ מק/ 907
מטה יהודה, זכריהערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 9על סרוב ולק"חשפ לסרב תכנית מי/ מק/ 932
באר שבעערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 10ערר על סרוב ולק"שפ לתכנית 7/ 02/ 305/ 37
ערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 14על סרוב בקשה לשימוש חורג בתכנית ק/ ש/ 20