ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מס' 447 מתאריך 04/05/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 4תוכנית זמ/ 584/ 4
נושאמועצה ארצית(2)אישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית(1)הודעות היו"ר
תוכניתתמא/ 32תכנית מתאר ארצית מס' 32 - משק הגפ"ם.03/08/2000
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה18/05/2005
בני ברקתוכניתתממ/ 5/ 1/ 1תכנית מתאר מחוזית-מחוז ת"א-שינוי מס' 1-מערכת הסעת המונים-שינוי מס' 116/02/2006
תוכניתתמא/ 13/ 5/ א/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים -חוף הים התיכון-שינוי מס' 5/א העברת צנרת26/08/2004
תוכניתתמא/ 16/ 3תכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה שינוי מס' 3 - אתרי פסולת יבשה01/08/2004
תוכניתתמא/ 37/ גתכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי קטע דור חגית (ע"פ שינוי מס' 1 לתמא)01/08/2004
תוכניתתמא/ 18/ 4תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תחנות זעירות ותיקון הוראות23/08/2006
עמק הירדן, דגניה ב'תוכניתתמא/ 13/ 6 כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים מס' ת/מ/א/ 13 כינרת, שינוי מס' 6 - דגניה ב'26/08/2004
תוכניתתמא/ 37/ דתכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי -חיבור מערת ההולכה לאזור תעשיה חדרה28/10/2004
פתח תקוהתוכניתתממ/ 3/ 12/ 2תמ"מ חלקית למחוז המרכז: רכבת קלה מטרופולין ת"א - תוואי גישה למת"ת קרית אריה16/02/2006