ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 432 מתאריך 23/08/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכנין30/11/2004
תוכנית30/ 03/ 270כרייה ושיקום שדה חצבה ב'09/11/2004