ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 253 מתאריך 23/11/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4158הרחבת בית עלמין קיים, ש.צ.פ., דרך ואזור מגורים לבניית 18 יח"ד.27/09/2005
תוכניתתמא/ 31/ א/ 12/ 2תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 12/ 2 - מחלף נשרים25/05/2000
תוכניתתממ/ 5/ 3תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון23/05/2005