ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף

מס' 1 מתאריך 29/12/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור27/12/2005
נושאולס"חדיון עקרוני