ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף

מס' 5 מתאריך 20/04/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהתוכניתחפ/ מק/ 1741/ אתיקון קו בנין בחזית תחנת שאיבה לשפכים"קפטן סטיב"30/10/2006
נתניהתוכניתנת/ 396/ 2תוכנית נת/ 396/ 211/09/2012
נתניהתוכניתנת/ 552/ 26שינוי יעוד לאזור מגורים ומלונאות מיוחד, הגדלת מס' יח"ד, ומס' הקומות.מלון גליל.
נתניהתוכניתנת/ 555/ א/ 13שינוי וקביעת יעודים למגורים,ש.צ.פ. ש.ב.צ,דרך משולבת,דרך וש.פ.פ.קביעת זכויות בנ
נתניהתוכניתנת/ מק/ 343/ 19/ האחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים17/05/2010
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 457הקמת מערך צנרת ימית למתקן ההתפלה בפלמחים.
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3444מלונאות ג30/04/2007
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 160גן לאומי - אשקלון
נושאולס"חדיון עקרוני
נושאולס"ח.אישור פרוטוקולים
נושאולס"ח..אישור החלטות ועדת המשנה למיון תכנית