ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 273 מתאריך 19/07/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 14700הרחבת שטח בית ספר והתווית דרך, סכנין09/07/2006
נושאמת/ באר שבעמרחב תכנון באר שבע
נושאמת/ דימונהמרחב תכנון דימונה
מיתרנושאמת/ מיתרמרחב תכנון מיתר.
נושאמת/ נתיבותמרחב תכנון נתיבות.
נושאמת/ עומרמרחב תכנון עומר.
נושאמת/ רמת נגבמרחב תכנון רמת נגב.
נושאמת/ שמעוניםמרחב תכנון שמעונים.
אבו בסמהנושאמת/ אבו בסמהמרחב תכנון אבו בסמה
תוכניתתמא/ 39תכנית מתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלון27/12/2005
הרצליהבקשה ועדה מקומיתהרצ/ 20050047בית מגורים קוטג מעל קומת מרתף.