ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 280 מתאריך 20/09/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בת יםתוכניתבי/ 410דרום בת- ים20/03/2008
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
קרית אתאתוכניתתמא/ 32/ גתכנית מתאר ארצית למשק הגפ"מ - אתר קרית אתא30/04/2006
תוכניתתמא/ 39תכנית מתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלון27/12/2005
נושאולנת"ע.כללי